Statut fundacji „Ambasada Kultury i Sztuki”

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja „Ambasada Kultury i Sztuki” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu zwanego dalej „Statutem”.

 2. Fundacja została ustanowiona przez Panią Ewelinę Tabaka, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem fundacyjnym sporządzonym przez notariusza Aleksandra Błasiak w kancelarii notarialnej w Chorzowie ul. Wolności nr 40, w dniu 03.11. 2016 roku.

 3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2.

Siedzibą Fundacji jest miasto Chorzów.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

 1. Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Fundacja może tworzyć oddziały i filie Fundacji.


§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 6

 1. Fundacja może używać pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem  nazwy w wybranych językach obcych.

 4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celami Fundacji są :

 1. wspieranie, upowszechnienie i promocja teatru, kultury i sztuki polskiej w kraju i zagranicą;

 2. wspieranie, upowszechnienie tradycji, kultury, sztuki i historii regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury, sztuki, języka oraz historii Śląska, oraz ich promocja w Polsce i za granicą;

 3. wspieranie i integracja artystów związanych z teatrem i kulturą;

 4. wspieranie inicjatyw lokalnych związanych z promocją teatru, kultury i sztuki;

 5. działanie na rzecz tolerancji i dialogu międzykulturowego; wspieranie wymiany kulturowej między twórcami związanymi z teatrem, kulturą i sztuką polską a takimi twórcami z państw Europy i Świata;

 6. działanie na rzecz dialogu międzypokoleniowego, aktywizacja dzieci, młodzieży oraz seniorów w obszarze kultury i sztuki, w szczególności poprzez teatr;

 7. wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych: dzieci, młodzieży i dorosłych w rozwoju artystycznym i kulturalnym, w szczególności poprzez teatr;

 8. działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności poprzez teatr;

 9. działania na rzecz ekologii, promowanie ekologicznego stylu życia, w tym poprzez teatr.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi teatrami, agencjami dramatu, ośrodkami kultury, szkołami teatralnymi, placówkami edukacyjnymi, organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji;

 2. stworzenie centrum kultury lub wspomaganie ośrodków kultury, w którym realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu kultury i sztuki, w tym spektakle, festiwale, wykłady i warsztaty;

 3. stworzenie stałej grupy teatralnej, która będzie poszukiwała nowych dróg rozwoju w dziedzinie sztuki teatru;

 4. tworzenie i organizowanie spektakli, festiwali, koncertów, biennale, spotkań, wystaw, wykładów, happeningów, imprez dla publiczności;

 5. tworzenie i organizowanie spektakli, festiwali, widowisk, wykładów, programów artystycznych dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem chorych dzieci w szpitalach, hospicjach, domach dziecka; 

 6. tworzenie i organizowanie spektakli, festiwali, widowisk, wykładów, programów artystycznych dla seniorów, osób wykluczonych w szpitalach, hospicjach i domach starców, osób niepełnosprawnych;

 7. działalność propagatorską w zakresie teatrów oraz prowadzenie kursów aktorskich, warsztatów teatralnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów;

 8. tworzenie i organizowanie spektakli, festiwali, koncertów, biennale, spotkań, wystaw, wykładów, imprez promujących język, kulturę, sztukę i historię Śląska dawną i dzisiejszą;

 9. prowadzenie i aktywizacja działań regionalnych z zakresu promocji teatru, kultury i sztuki, w szczególności na terenie Śląska, w tym Chorzowa;

 10. wspieranie artystów regionalnych, realizację przedstawień teatralnych promujących twórców regionalnych;

 11. realizację projektów kulturalnych mających na celu łączenie twórczości artystycznej z różnorodnymi formami edukacji poprzez sztukę;

 12. prowadzenie działań mających na celu wspieranie dialogu międzypokoleniowego w szczególności poprzez angażowanie dzieci, młodzieży oraz seniorów w działania artystyczne np. warsztaty aktorskie plastyczne, taneczne, tworzenie spektakli;

 13. tworzenie audycji radiowych, telewizyjnych dla i z udziałem dzieci, młodzieży oraz seniorów, w tym związanych z językiem, kulturą, sztuką i historią Śląska dawną i dzisiejszą;

 14. działalność wydawniczą, multimedialną, fotograficzną, badawczą;

 15. produkcja i dystrybucja filmów i innych utworów audiowizualnych;

 16. tworzenie nowatorskich projektów teatralnych i artystycznych, poszukiwanie nowych form dramatycznych;

 17. impresariat;

 18. organizowanie konkursów teatralnych dla widzów i artystów.

§ 9

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych i instytucji, których działalność zbieżna jest z celami Fundacji.

 2. Fundacja może przyjmować zlecenia organizacji rządowych i pozarządowych zgodnie z jej statutowymi celami.

§ 10

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym przedmiocie:

 1. 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

 2. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza

 3. 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 4. 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

 5. 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 6. 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

 7. 74.40.Z – Reklama

 8. 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 9. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 10. 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację

 11. 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 12. 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 13. 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych.Majątek Fundacji

§ 11

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), z czego 1.000 (tysiąc złotych) przeznaczone jest na prowadzenie działalności gospodarczej oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 12

Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na jej działalność i realizację celów statutowych.

§ 13

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie jej kosztów działalności pochodzić mogą z:
1. Darowizn, spadków i zapisów;
2. Subwencji osób prawnych;
3. Dotacji i grantów;
4. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
5. Dochodów z majątku Fundacji;

6. Działalności gospodarczej.

§ 14

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.Władze Fundacji

§ 15

 1. Organami Fundacji są:

  1. Rada Fundacji, zwana dalej również Radą,

  2. Zarząd Fundacji, zwany dalej również Zarządem.

 2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji  i Zarządu.RADA FUNDACJI

§ 16

 1. Rada Fundacji składa się z od 1 do 4 osób powoływanych na czas nieoznaczony.

 2. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. W razie śmierci Fundatora, członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji uchwałą powziętą na posiedzeniu. Rada powołuje nowego członka po przedstawieniu wniosku w tej sprawie przez członka Rady Fundacji lub Zarząd.

 4. Powołując członków Rady Fundacji Fundator może wskazać funkcję, jaką dana osoba pełni w składzie Rady: Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady lub członka Rady. W przypadku braku wskazania funkcji przez Fundatora lub wyboru członków przez Radę, Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady.

 5. W przypadku niepełnego składu Rady Fundacji, może on zostać w każdym czasie uzupełniony o kolejnych członków.

 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:

  1. złożenia przez członka Rady rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

  2. odwołania

  3. śmierci członka Rady,

  4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 1. Członek Rady Fundacji może być odwołany w każdym czasie, w szczególności w przypadkach:

 1. nienależytego wypełniania funkcji członka  Rady Fundacji;

 2. naruszenia postanowień statutu Fundacji;

 3. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;

 4. nieuczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Rady;

 5. utraty zaufania Fundatora.§ 17

 1. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom. Wiceprzewodniczący w razie nieobecności Przewodniczącego przejmuje jego obowiązki i uprawnienia.

 2. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 12 miesięcy.

 3. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.

 5. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.

 6. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego  o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.

 7. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu lub inne zaproszone przez nią osoby.

§ 18

 1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczo-doradczym oraz nadzorującym działalność Zarządu Fundacji, w tym proces realizacji celów Fundacji.

 2. Do kompetencji Rady należą:

  1. nadzór nad realizacją celów Fundacji,

  1. powoływanie i odwoływanie, po śmierci Fundatora, członków Zarządu w tym Prezesa,

  2. ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji,

  3. podpisywanie umów z członkami Zarządu Fundacji,

  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, sprawozdań finansowych.

 1. Rada Fundacji może uchwalić regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.ZARZĄD FUNDACJI

§ 19

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 członków powoływanych na czas nieoznaczony.

 2. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. Po śmierci Fundatora członkowie Zarządu wybierani i odwoływani są przez Radę Fundacji.

 4. Powołując osobę do składu Zarządu Fundator lub Rada Fundacji wskazują funkcję, jaką dana osoba pełni w składzie Zarządu: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub członka Zarządu.

 5. W przypadku niepełnego składu Zarządu Fundacji, może on zostać w każdym czasie uzupełniony o kolejnych członków.

 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

  1. złożenia przez członka Zarządu rezygnacji na ręce Rady Fundacji lub Fundatora,

  2. odwołania,

  3. śmierci członka Zarządu,

  4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 7. Odwołanie członka Zarządu Fundacji może nastąpić w każdym czasie, a w szczególności w razie:

  1. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

  2. istotnego naruszenia postanowień Statutu,

  3. utraty zaufania Fundatora,

  4. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji.§ 20

 1. Bieżącą działalnością Fundacji kieruje Prezes Zarządu. Przewodniczy on również wszystkim posiedzeniem Zarządu Fundacji. Wiceprezes Zarządu podczas nieobecności Prezesa Zarządu przejmuje jego obowiązki i uprawnienia.

 2. Zarząd Fundacji obraduje na posiedzeniach, które zwoływane są w razie potrzeby.

 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu albo Rady Fundacji.

 4. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 21

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy niezastrzeżone Statutem na rzecz Rady Fundacji, a w szczególności:

  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz realizacja jej celów statutowych,

  2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym zaciąganie zobowiązań i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji,

  3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

  4. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,

  5. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji i przedkładanie go Radzie Fundacji,

  6. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego z działalności Fundacji i przedkładanie go Radzie Fundacji,

  7. wprowadzanie zmian w Statucie Fundacji, połączenia lub likwidacji Fundacji,

  8. opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

  9. wykonywanie działalności sprawozdawczych i informacyjnych nakazanych przepisami prawa.

§ 22

 1. Do reprezentowania Fundacji w tym składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub każdy z pozostałych członków Zarządu Fundacji działający łącznie z drugim członkiem Zarządu.

 2. W sytuacji gdy Zarząd jest jednoosobowy do reprezentowania Fundacji w tym składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji upoważniony jest jedyny członek Zarządu działający samodzielnie.

 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 4. Umowy z członkami Zarządu Fundacji podpisuje Rada Fundacji reprezentowana przez Przewodniczącego lub pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.Postanowienia Końcowe

§ 23

 1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 24

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 25

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, do jakich została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 26

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 27

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji pozarządowej i o zbliżonych celach.